Činnost PK při jednotlivých SPA

  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise 

Činnost PK při jednotlivých SPA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

Od dosažení 1. SPA provádí hlídkovou službu pověřený pracovník obecního úřadu nebo člen JSDH. Konkrétní osoba je zapsána do povodňové knihy.

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA. Po vyhlášení 2. SPA se k hlídkové službě připojuje vybraný člen povodňové komise.

Vyhlášení 2. (i 3. SPA) a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce Horní Poříčí pomocí obecního bezdrátového rozhlasu, hlídkové služby (pomocí megafonu), případně pomocí sirény a mobilních telefonů.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Horní Poříčí zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.

Prověření spojení a vyrozumění PK obcí na toku Otavy a ORP Strakonice. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i vzdálenější okolní obce, někdy i hydrologicky s Horním Poříčím nespojené.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace a vyhodnocení ve vazbě na obec.

Vedení jednání povodňové komise.

Nastavení směn hlídkové služby členů PK.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v obci (veřejným rozhlasem, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace, prioritně u hlavních ohrožených objektů – výcvikové středisko UK a pravý břeh pod dolním jezem. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS prostřednictvím orgánu ORP. Ověření dostupnosti přijímacího střediska v restauraci.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění soukromých lávek přes vodní toky.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy

informací, telefonátů a rozhodnutí PK).

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Horní Poříčí zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.

Vyrozumění PK obcí na toku Otavy a ORP Strakonice. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i vzdálenější okolní obce, někdy i hydrologicky s Horním Poříčím nespojené.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).  Informování výcvikového střediska UK a koordinace zabezpečovacích prací a přípravy evakuace střediska.

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích u jednotlivých nemovitostí.

Aktivace evakuačních prostor v restauraci a dalších prostor ve spolupráci s ORP Strakonice. Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Koordinace dopravy, nastavení systému objížděk v obci.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, telefonátů a rozhodnutí PK).

 

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

 

Soubor: _Toc287593341.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise > Činnost PK při jednotlivých SPA

 | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.15, publikována: 22.12.15