Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Horní Poříčí

Obec s rozšířenou působností:

Strakonice

Kraj:

Jihočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Strakonice

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Horní Poříčí

Povodňová komise

Horní Poříčí

 
 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy, s.p.
Dne: 05.10.2015 č.j. 51523/2015-122

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Strakonice, OŽP

 

Dne: 29.06.2015 č.j. MUST/031628/2015/ŽP/Pře

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Horní Poříčí

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 22.12.2015

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 29.04.15, publikována: 22.12.15