Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
logo_opzp

Povodňový plán města Lišov

Obec s rozšířenou působností:

České Budějovice

Kraj:

Jihočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města České Budějovice

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Městský úřad Lišov

Povodňová komise

Lišov

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy,s.p.
Dne: 17.07.2014 č.j. 4736/2014-22

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města České Budějovice dne: 27.08.2014 pod č.j. OŽP 6598/2014-Sn

Podpis: Ing. Svatopluk Mika

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Lišov

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 13.04.18

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 18.05.16, publikována: 13.04.18