- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ASAVET, spol. s r.o.

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Černá v Pošumaví - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta s.p., pobočka Loučovice

Český Krumlov (město) - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Český rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz

Čevak a.s., pobočka Český Krumlov

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a.s. - Poruchová služba

ČEZ, Vodní elektrárna Lipno

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

ČRS MO Loučovice [2023]

ČRS MO Vyšší Brod [0057]

ČSAD Jihotrans, a.s.

ČSAD Jihotrans, a.s. - divize Kaplice

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká Republika, s.r.o.

E.ON Distribuce, a.s.

EU: GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 06.12.2018

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 

- G -

GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 06.12.2018

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 

Horní Planá - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Hygienické stanice

HZS - požární stanice Kaplice

HZS - stanice Český Krumlov

HZS - stanice Frymburk

HZS - Územní odbor Český Krumlov

HZS Jihočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDH Loučovice

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Český Krumlov

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Český Krumlov

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

KVV České Budějovice

- L -

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Loučovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

- M -

Malšín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Metodické pokyny

Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Nemocnice České Budějovice a.s.

Nemocnice Český Krumlov a.s.

Normy

- O -

O2 Czech Republic a.s.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 06.12.2018

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Oblastní spolek ČČK Český Krumlov

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Český Krumlov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Lipno nad Vltavou

PČR - Obvodní oddělení Vyšší Brod

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Český Krumlov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 5 - Lipno

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 -  Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - oddělení VHD

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Přední Výtoň - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rožmberk nad Vltavou - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skládky - tabulka

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 06.12.2018 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SÚS JČK - závod Český Krumlov

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby Loučovice

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise

Uživatelská mapa

- V -

VD Lipno 1

VD Lipno 2

Veřejná správa

VETAS české Budějovice s.r.o.

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconPOVIS: generováno 06.12.2018 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253

Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov - MS 254

Vojenská velitelství a úřady

Vojenské lesy a statky, s.p.

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Vyšší Brod - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 06.12.2018 

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnictví

zkratky