Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Stachy

Obec s rozšířenou působností:

Vimperk

Kraj:

Jihočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Vimperk- odbor  životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

...

Povodňová komise

Stachy

 
 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy s.p.
Dne: 17.09.2015 č.j. 48632/2015-122

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí

 

Dne: 03.09.2015 č.j. 18512/15-LAJ

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 03.12.2015

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 27.07.15, publikována: 07.12.15