Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Digitální povodňový plán obce Roudné

Obec s rozšířenou působností:

České Budějovice

Kraj:

Jihočeský kraj

Vodoprávní úřad:

Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát města České Budějovice

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Roudné

Povodňová komise

Roudné

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice
Dne: 04.09.2017 č.j. 48575/2017-122

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

ORP České Budějovice dne: 07.09.2017 pod č.j. OOZP_11803/2017_Sn

Podpis: Ing. Svatopluk Mika, vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Magistrát města Č.Budějovi

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Zastupitelstvo obce Roudné

Dne: 12.10.2017 č.j. Usnesení č. 237/2017

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 21.11.2017

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 21.08.17, publikována: 21.11.17